Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.biblioteka.gmina.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z uwagi na niezgodności i wyłączenia wymienione poniżej:

  • nie wszystkie elementy graficzne, umieszczone na stronie internetowej posiadają stosowny opis;

  • część plików dołączanych do artykułów, zapisanych najczęściej w formacie PDF, nie jest dostępna cyfrowo;

  • część treści zamieszczonych na stronie internetowej została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są one wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;

Oświadczenie sporządzono dnia 1 kwietnia 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Kaźmierczak

Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew

Kąty 74B

96-500 Sochaczew

tel.: 46/861-90-99
e-mail:biblioteka@sochaczew.org.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek: Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew w Kątach

Biblioteka Publiczna w Kątach swoją siedzibę ma w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach, Kąty 74b, 96-500 Sochaczew

Do siedziby Biblioteki Publicznej w Kątach prowadzą dwustopniowe schody w dół, przy których znajduje się zjazd dla osób niepełnosprawnych (pochylnia).

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed wjazdem na teren placówki znajduje się parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

 

  1. Budynek: Filia Biblioteczna w Wyczółkach

Filia Biblioteczna mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Wyczółkach Adres: Wyczółki 21A, 96-500 Sochaczew

Przed schodami do wejścia głównego po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

  1. Budynek: Filia Biblioteczna w Wymysłowie

Filia Biblioteczna mieści się w budynku Szkoły Podstawowej  im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wymysłowie, Wymysłów 17, 96- 500 Sochaczew

Biblioteka usytuowana jest na drugim piętrze budynku, który nie jest wyposażony w windę.

Script logo